• Home
images/Dokumenty_2021/IROP_logo2.jpg

Soutěž s názvem "Namaluj svoji učitelku nebo učitele" a "Jak pomohly peníze z EU naší škole"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo soutěže s názvem "NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE" a "JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE".

Cílem obou soutěží, které budou rozděleny celkem do tří kategorií, je rozvíjet dětskou představivost a fantazii. První kategorie je určena pro děti v mateřských školách a druhá pro žáky prvního stupně základních škol. Společným úkolem v obou kategoriích bude nakreslit paní učitelku nebo pana učitele. Ceny obdrží tři obrázky s největší dávkou představivosti a fantazie.

Třetí kategorie je určena pro žáky druhého stupně základních škol. Úkolem je napsat příběh popisující vliv Evropské unie na rozvoj dané školy. Tři nejoriginálnější práce obdrží užitečné věcné ceny.

V každé kategoii bude navíc ze všech došlých obrázků a příběhů vylosován jeden výherce, jehož autor vezme celou třídu včetně pedagogického doprovodu do iQPARKU nebo do iQLANDIE v Liberci.

Vítězné obrázky i příběhy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT a na Facebookovém profilu OP VVV.

Více informací a pravidla jsou k dispozici zde:

Pravidla soutěže JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE

Pravidla soutěže NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE 

Leader FEST 2017

Dne 31.5.2017 se realizačí tým MAS Vyškovsko zúčastnil 6. ročníku tradiční akce pro příznivce venova pod názvem LeaderFEST 2017 aneb "Venkov tradičně i nově". Tato akce se konala v Pardubickém kraji v Hlinsku, které se tak stalo na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova pracujících metou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Polska, Slovenska, Gruzie, Rakouska a dalších zemí se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Setkání sloužilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním, navázání spolupráce a představení příkladů dobrné praxe ve venkovském prostoru. Po slavnostním zahájení následovala naplánovaná vlna worksopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy hlavně vysokého zpoždění procesu schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Projekty spolupráce Místních akčních skupin, zkušenostmi s prvními výzvami v Operačních programech nebo tvorbou Interních postupů. Návštěvníci akce se mohly zúčastnit doprovodných kulturních programů v podobě jarmarčních stánků nabízejících regionální a místní produky a výrobky Regionálních značek. Rovněž bylo možno vidět ukázky venkovské kultury evropských národů v podobě hudby a tance. Během dne souběžně probíhly exkruze do skanzenu Veselý Kopec, Hlineckého muzea a galerie, zábavného parku Peklo Čertovina a Hlineckého pivovaru. Čtvrteční dopoledne zahájil aktuálními informacemi v rámci Programu rozvoje venkova ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Dopoledne pak bylo věnováno zkušenostem s prvními výzvami Místních akčních skupin v dalších Operačních programech a přípravě výzev z Operačního programu životního prostřední s vazbou na tematickou pracovní skupinu Ovocné stromy a krátké dodavatelské řetězce. Realizační tým MAS Vyškovsko díky této akci získal nejen spoustu cenných informací a rad k řešení problémových oblastí v souvislasti s následujícím plánovacím obdobím, ale i načerpal motivaci a podměty pro další práci komunitně vedeného místního rozvoje.

OP VVV hledá zájemce o volné pracovní pozice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) se na MAS Vyškovsko obrátilo  se žádostí distribuce nabídky pracovních příležitostí. OP VVV v současnosti hledá zájemce o pozice například v administraci projektů čerpajících evropské dotace nebo v koncepční přípravě výzev k předkládání projektů. Více informací naleznte na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pracovni-nabidky

Informace o průběhu hodnocení SCLLD ke dni 23.01.2017

Dne 22. 12. 2016 obdržela MAS Vyškovko, z.s. interní depeši s informací, že byla dokončena první vlna věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. Výsledek prvního kola věcného hodnocení je Vyhověl s výhradou, což znamená, že MAS obdrží po zasedání Velké komise, kontrolní list, který bude obsahovat přehled zjištěných nedostatků. Velká komise si může vyžádat úpravy v kontrolním listu i v zápise z jednání hodnotící komise. Zasedání Velké komise se očekává v lednu 2017. Finální výsledek prvního kola věcného hodnocení strategie pak předá MAS pracovník odobru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictím interní depeše MS2014+. Národní síť MAS zveřejnila průběh hodnocení SCLLD - 3. týden 2017 jehož výsledky naleznete zde.

Informace o průběhu hodnocení SCLLD

Dne 3. 6. 2016 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu registrovaná pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. Dne 9. 11. 2016 obdržela MAS interní depeši s informací, že žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. V současné době se žádost nachází ve fázi věcného hodnocení, kterou vykonávají řídící orgány. Lhůta pro věcné hodnocení je 30 pracovních dnů a počíná běžet od následujícího pracovního dne, kdy žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti. Výsledek prvního kola věcného hodnocení (celkem 3.kola věcného hodnocení) by měl být znám 21. 12. 2016. Národní síť MAS zveřejnila informace o průběhu hodnocení ostatních SCLLD (48. týden), které naleznete zde.