Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

Informace OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost_OP TAK

Zacílení podpory:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Jedná se o následující aktivity:

a) Robotizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří. Podmínky výrazného posunu jsou následující:

 • lze uskutečnit i čistě jen na bázi cloudového řešení nebo prostřednictvím licenčního sjednání, pakliže budou tato řešení čerpat data z technologií nebo systému implementovaných v podniku
 • pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou technologickou obměnu
 • pořizované technologie / služby musí být v rámci realizace projektu propojeny s vnitropodnikovým systémem či jeho externí obdobou a umožňovat datovou komunikaci

Celková výše alokace pro MAS je 7 500 000 Kč.

Maximální výše podpory MAS pro všechny projekty je celkem 3 750 000 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) pro 1 projekt je 250 000 Kč

(dotace 125 000 Kč) a maximální výše CZV je 2 140 000 Kč (dotace 1, 070 mil Kč).

Z celkové částky způsobilých výdajů musí 7% tvořit nepřímé náklady (mzdy, marketing,...).

Forma podpory je de minimis, ex post financování ( způsobilé výdaje projektu se počítají až ode dne vložení žádosti do systému ISKP21+)

Oprávnění žadatelé:

 • mikro, malý a střední podnik s historií min. 2 roky

Žadatel o podporu musí ke dni podání Žádosti o podporu splňovat následující podmínky:

a) Je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání;

b) Je oprávněn k podnikání v ekonomické činnosti, ve které je projekt realizován;

c) Uvedl údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 3, písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZoRP), ve znění pozdějších předpisů:

 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán, nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci;
 • má zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky ověří ZS);
 • v IS KP 21+ zapsal informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu;

d) Podle svého čestného prohlášení není v likvidaci;

e) Podle svého čestného prohlášení je registrován jako poplatník daně z příjmu v ČR, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zdaňovacích období6 předcházejících datu podání žádosti o podporu;

Další podmínky, které musí žadatel ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace splňovat naleznete v  Textu nadřazené výzvy Technologie pro MAS (CLLD) - výzvy I.- kap. 5.2

Nepodporované kategorie CZ-NACE:

 • Výroba, zpracování a uvádění tabáku a tabákových výrobků na trh (12, 46.35, 47.26 ad.)
 • Sekce A – Zemědělství, lesnictví a rybářství (01, 02, 03)
 • Sekce J – Informační a komunikační činnosti (61)
 • Sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví (64, 65, 66)
 • Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti (82)
 • Sekce R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (92)

Dále je vyloučeno poskytnout podporu de minimis na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat