Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
MAS Vyškovsko, z.s.
rozšířené vyhledávání

Společně pro venkov

2. Výzva

Výzva:

2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně (aktuální verze) (290.29 kB)

2. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně 

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení žádostí (285.08 kB)

Seminář pro žadatele:

Podporováné aktivity:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i soliterními výsadbami stromů doprovázemými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy:                    8. 3. 2019
  • Datum zahájení příjmu žádostí:      8. 3. 2019
  • Datum ukončení příjmu žádostí:    25. 6. 2019

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        100.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:    3.333.333,33 Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1. (verze 20). Pro jednodušší orientaci v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 uvádíme, že:

  • výzva MAS spadá do Prioritní osy 4, specifický cíl 4.4
  • povinné přílohy jsou uvedeny na str. 220 (1.4 Prioritní osa 4) - str. 265 (Zpracovaná CBA ...)
  • další specifické doklady k žádosti jsou uvedeny na str. 224, kap. 1. 4. 4.

Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Jak podat žádost:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zápisy z jednání:

Období

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

MAS společně s Vámi

Projekty

Jsme na Facebooku


Mohlo by Vás zajímat