images/na-web/pasek-MAS-ostatni-projekty.jpg

Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.

IROP CZ RO B C RGBIII

Dne 24. 9. 2017 byl MAS Vyškovskem, z.s. podán projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. V projektu jsou řešeny způsobilé výdaje chodu celé kanceláře a pracovního týmu, jako jsou osobní náklady pracovníků MAS, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, pořízení majetku, služeb a publicity. Fyzická realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017, předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2023.  Z důvodu průběžného čerpání finančních prostředků je projekt rozdělen celkem na 13 etap. Zprávy o realizaci projektu a žádosti o platby budou probíhat průběžně (leden/červen daného roku).

V této věci obdržela MAS Vyškovsko, z.s. dne 20. 2. 2018 interní depeši se sdělením, že Řídící orgán IROP na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR schválil žádost o dotaci.  Dle sdělení Řídícího orgánu buce Právní akt vydán zhruba do 2 měsíců od schválení projektu.

01.01.2006 - Osvojování

V průběhu roku 2006 proběhly v regionu MAS akce nazvané ,,Kulaté stoly". Celkem ve 12 spádových obcích byly zjišťovány potřeby a možnosti rozvoje našeho venkova, potřebné ke tvorbě strategií.

Pokračovat ve čtení

30.06.2006 - Bez práce nejsou koláče

V červnu roku 2006 byl zdárně ukončen první ,,evropský" projekt z oblasti lidských zdrovů z programu EU PHARE RLZ s názvem ,,Bez práce nejsou koláče". Jeho výsledkem je 20 nově zaměstnaných osob z celkového počtu 28 rekvalifikovaných.

Pokračovat ve čtení

31.12.2006 - PREPARE Gathering

MAS Společná cesta se účastnila projektu ,,Příprava evropského setkání PREPARE Gathering and the Traveling workshop 2006 Česká republika", díky čemuž jsme v našem mikroregionálním školícím a vzdělávacím centru mikroregionu Větrník mohli přivítat zástupce evropských MAS a měli možnost společně konzultovat problematiku rozvoje venkova.

Pokračovat ve čtení

31.03.2007 - Minulostí k budoucnosti

V roce 2007 byl úspěšně dokončen projetk ,,Minulostí k budoucnosti" realizovaný z programu INTERREG III.A, který se zabýval přírodními materiály v regionální stavební kultuře. V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference a byly zpracovány dokumentace o našem historickém dědictví - hliněném stavitelství.

Pokračovat ve čtení

31.03.2008 - Víme, co chceme

V období 2. 1. 2007 - 31. 3. 2008 byl realizován vzdělávací projektu v rámci OP RLZ 4.1 s názvem ,,Víme co chceme - odborné vzdělávání obecních zastupitelstev Vyškovska".Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň řídících orgánů obcí, zejména v oblasti projektového řízení.

Pokračovat ve čtení

30.05.2008 - Oživení tradic a kultury

MAS Společná cesta společně s partnerem projektu obcí Pruské ze Slovenské republiky podala žádost do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Slovenská republika pod názvem ,,Oživení tradic a kultury". Aktivity projektu jsou zaměřeny na tradiční řemesla a lidové tance.

Pokračovat ve čtení

01.12.2008 - Kdo za to může

Projekt ,,Kdo za to může - kompletní vzdělávání pro přípravu a realizaci projektů z PRV" bude probíhat v roce 2008 na základě partnerské smlouvy s MAS Partnerství Moštěnka. Cílem projektu je proškolit zástupce veřejného a neziskového sektoru v přípravě a realizaci projektů v dotačním titulu Programu rozvoje venkova.

Pokračovat ve čtení