• Home
  • Místní akční plán (MAP)

Logolink OP VVV hor barva cz

Místní akční plán
Místní akční plán je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část, strategický rámec MAP a akční plán MAP. MAP je dokument, který je vytvářen s nejvyšší možnou mírou zapojení cílových skupin a dalších aktérů ve vzdělávání s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření. Má jasně definovanou vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání.

MAP je spolufinancován Evropskou unií a jednotlivé projekty byly podpořeny z výzev OP VVV. První dvě výzvy umožnily v území zpracovat a realizovat naplánované aktivity spolupráce a podpořit školy v jejich rozvoji i prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a společných setkání ředitelů a zřizovatelů. Třetí výzva, kam byl podán projekt MAP III, je koncipována tak, aby nedošlo k přerušení vytvořených partnerství a spolupráce a aby mohlo společné strategické plánování pokračovat. Primárním cílem této výzvy je podpořit fungující realizační týmy v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021–2027, kde dle avizovaných výzev bude možné podpořit navazující projekt MAP IV.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na lokální úrovni.


Místní akční plán byl doposud realizován v níže uvedených etapách:

MAP rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Název projektu: Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Zkrácený název projektu: MAP rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000711
Realizace: 1.6.2016–31.12.2017

MAP rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Název projektu: Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Zkrácený název projektu: MAP rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009086
Realizace: 1.1.2018–31.12.2021

MAP III Vyškovsko
Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov
Zkrácený název projektu: MAP III Vyškovsko
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415
Realizace: 1.1.2022–30.11.2023


Územní působnost MAP III Vyškovsko
zemn psobnost MAP III