KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MAS VYŠKOVSKO, Z.S.
MAS Vyškovsko, z.s. je realizátorem projektu Podpora sociálního začleňování na území MAS Vyškovsko, z.s. v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt bude realizován v období 2023-2025. Do projektu je zapojen také partner s finančním příspěvkem, a to IQ Roma servis, z.s. Hlavním cílem projektu je psychosociální podpora a podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či osob sociálním vyloučením ohrožených na území MAS Vyškovsko, z.s. Cílovými skupinami projektu  jsou rodiče, děti a mladí dospělí; senioři a osoby ohrožené předlužeností.

Klíčové aktivity projektu
V rámci projektu budou realizovány níže uvedené aktivity:

 • Posilování rodinných a rodičovských kompetencí rozvojem komunikačních a psychosociálních dovedností a podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci
  • Rozvoj základních rodičovských kompetencí a zlepšování dovedností rodičů směrem k výchově a řádné péči.
  • Podpora dodržování povinností vůči školní docházce i poskytnutí pomoci při komunikaci se školou.
  • Rodinná asistence, zvládání konfliktních situací, rozvoj dítěte a rodiče pro zvýšení kvality výchovného prostředí.
 • Mezigenerační aktivity a osvětové akce
  • Podpora mezigenerační výměny, osvěty v environmentální oblasti, mezigenerační dílny aj.
  • Pozornost věnována tématům bezpečnosti: kyberbezpečnost, digitální gramotnost, sebeobrana, protidrogová prevence.
  • Prevence a eliminace sociálně patologických jevů, rizikové chování, prevence šikany, duševní podpora, závislosti,...
 • Dluhové poradenství
  • Mapování dluhů, řešení exekucí.
  • Hledání mimosoudních řešení v oblasti předlužení.
  • Hájení práv klientů u soudů a doprovázení klientů na schůzky s věřiteli.
  • Zpracování insolvenčních návrhů a provázení klientů při schválení insolvencí.
  • Osvětová kampaň na území MAS jakožto prevence před nekalými obchodními praktikami apod.