Kulaté stoly - komunitní projednání

Do tvorby "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. na období 2021 - 2027 byla stejně jako při přípravě předchozích stategií zapojena komunita. Zde byla vysvětlna základní myšlenka MAS a seznámení s činností a výsledky organizace. Všichni účastníci (veřejný, soukromý sektor, občan, zástupci občanů pracujících s mládeží, NNO a zemědělci) byli vyzváni k definování záměrů a problémů týkajících se jejich okolí a regionu v území MAS. Účastnici byli realizačním týmem dotazováni na otázky, které se týkaly různých oblastí, jako jako jsou investice do technické infrastruktury, místních komunikací, chodníků, telekomunikací a datových služeb, životního prostředí a péči o něj, rozvoje občanské vybavenosti, bezpečnosti a do kulturních památek. Účastníci také měli možnost zmínit případné projektové záměry, které by bylo vhodné v novém programovém období realizovat. Po vyjádření všech zúčastněných byla možnost diskuse, během které se tyto záměry projedanly.