Výzva :

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Seznam vybraných projektů

Podporováné aktivity:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
  • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Termín:

  • Datum vyhlášení výzvy:                 05. 12. 2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí:   05. 12. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí:  31. 03. 2019

 

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:    7.000.000,- Kč

  

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 68. Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP v kapitole: Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - 3.1.4, Aktivita Infrastruktura základních škol - 3.2.4, Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odobrných škol - 3.3.4, Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - 3.4.4. Odkaz na pravidla viz. níže.
 
 
Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

 

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP, který je k dispozici zde. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP. Dokument je zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz. Hodnocení se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:
 
Seminář pro žadatele: 

Zápisy z jednání:

Kontrolní list: