Výzva:

6. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Památky

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Podporované aktivity:

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění:

  • památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO
  • památek zařazených na Indikativní seznam světového dědiství UNESCO v kategoii Kulturní dědictví
  • národních kulturních památek k 1. 1. 2014
  • památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy: 21. 12. 2018
  • Datum zahájení příjmu žádostí: 21. 12. 2018
  • Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018

 

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100.000,- Kč.

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 526.320,- Kč.

 

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

  • Studie proveditelnosti

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 55 - Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD. Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Speifických pravidle IROP (verze 1.2, platnost od 10. 9. 2018) v kapitole: 3.2.3 Povinné přílohy k žádosti. Odkaz na pravidla viz. níže.

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkaze:

https://mseu.mssf.cz/

Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+. Postup pro podání žádosti do MS2014+je k dispozici níže.

Z důvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zapracovány a ŘO IROP schváleny tzv:

Interní postupy MAS Vyškovsko, z.s. - Integrovaný regionální operační program (IROP). 

Seminář pro žadatele:
 
Pozvánka:
 
Zápisy z jednání:

Kontrolní listy: