a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Výzva:

4. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Aktivita Sociální bydlení

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Seminář pro žadatele:

Podporováné aktivity:

  • Podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, stup do nájemního bydlení v ČR. Pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytu, či adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat paramatry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Předpokládané termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy:                   17. 05. 2019 (od 18:00 hod.)
  • Datum zahájení příjmu žádostí:     17. 05. 2019 (od 18:00 hod.)
  • Datum ukončení příjmu žádostí:    17. 07. 2019 (do 12:00 hod.)

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:     5.000.000,- Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 85. Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP (verze 1.0, platnost od 29. 6. 2018) IROP v kapitole: 3. 6 Povinné přílohy k žádosti o podporu. Odkaz na pravidla viz. níže.
 
Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:
 
Kontrolní list: