Výzva:

10. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Doprava a bezpečnost III.

Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Seznam vybraných projektů:

Podporováné aktivity:

  • Bezpečnost: (rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší)
  • Cyklodoprava: (rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací)

Termíny:

  • Datum vyhlášení výzvy:                   23. 11. 2020
  • Datum zahájení příjmu žádostí:     23. 11. 2020
  • Datum ukončení příjmu žádostí:   28. 2. 2021

Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        500.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:    6.242.303,25 Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Další povinné přílohy k žádosti o dotaci jsou vymezeny v samotné výzvě MAS Vyškovsko, z.s. a dále ve Specifických pravidlech nadřazené výzvy IROP č. 53.  Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech IROP (verze 1.2, platnost od 29. 6. 2018) v kapitole Aktivita "Bezpečnost dopravy" - 3.4.3 Povinné přílohy k žádosti a v kapitole Aktivita "Cyklodoprava" - 3.5.3. Povinné přílohy k žádosti. Odkaz na pravidla viz. níže.
 
Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zdůvodu jednotných pravidel pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů ze strany MAS byly zpracovány a ŘO IROP schváleny tzv.:
 
Seminář pro žadatele:

Pozvánky:

Zápisy z jednání:

Kontrolní list: