Výzva :

1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení žádostí

Seminář pro žadatele:

Podporováné aktivity:

Realizace ÚSES:

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
  • zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
  • zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě
 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
  • doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
  • rozšíření existujících prvků o remízy
  • rozšíření existujících prvků o liniové výsadby
  • obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
  • založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

Termíny:

 • Datum vyhlášení výzvy:                    8. 3. 2019
 • Datum zahájení příjmu žádostí:      8. 3. 2019
 • Datum ukončení příjmu žádostí:    30. 5. 2019

 Min. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:        100.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých výdajů na projekt:    8.000.000,- Kč

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020, příloze č. 1. (verze 20). Pro jednodušší orientaci v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 uvádíme, že:

 • výzva MAS spadá do Prioritní osy 4, opatření 4.3.2.
 • povinné přílohy jsou uvedeny na str. 220 (1.4 Prioritní osa 4) - str. 265 (Zpracovaná CBA ...)
 • další specifické doklady k žádosti jsou uvedeny na str. 223, kap. 1. 4. 3, odst. II.: V rámci projektové dokumentace...
  Odkaz na pravidla přo žadatele a příjemce:

 Jak podat žádost:

Žádost o podporu se podává elektronicky v systému MS2014+, přístup je možný prostřednictvím tohoto odkazu: https://mseu.mssf.cz/. Žadatel pro podání žádosti v systému musí mít zřízen elektronický podpis. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.Postup pro podání žádosti do MS2014+ je k dipozici níže.

Zápisy z jednání: