1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. (PRV)

Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků (článek 17, odst.1, písmeno a) - Investice do zemědělských podniků) (soubor je nutné uložit do PC)

Fiche 4 - Podpora podnikání (článek 19, odst.1, písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) (soubor je nutné uložit do PC)

Fiche 5 - Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh (článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh) (soubor je nutné uložit do PC)

Fiche 6 - Vzdělávání a informace (článek 14 - Předávání znalostí a informační akce) (soubor je nutné uložit do PC)

Fiche 7 - Zemědělská infrastruktura (článek 17, odst. 1, písmeno c) - Zemědělská infrastruktura) (soubor je nutné uložit do PC)

Interní postupy MAS Vyškovsko, z.s. (PRV) 

Pravidla pro žadatele

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace ...

Přílohy k žádosti o dotaci

Relevantní přílohy k žádosti o dotaci naleznete v dokumentu Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace ...

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Finanční zdraví je určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Tato podmínka se nevztahuje např. na obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, církevní organizace a náboženské společnosti, nadace, veřejné VŠ a školní statky/podniky.

Aktuální informace k Finančnímu zdraví jsou k dispozici zde na portálu SZIFu.

Inovační rysy Fiche 5

Inovační rysy Fiche 6

Inovační rysy Fiche 7

Příručky a metodiky

Seminář pro žadatele

Seznamy:

Zápisy z jednání: