Komunitní příprava SCLLD

Přípravná fáze zpracování CLLD vedená pod názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko počala od roku 2013 za úzké spolupráce s partnery v území (občany, zástupci obcí, škol, neziskových organizací) a to formou dotazníkového šetření, sběrem záměrů z území a setkání pracovních skupin. Struktura dokumentu CLLD vychází z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (tzv. MPIN), respektuje požadavky definované v MPIN a člení se do třech základních částí:

1. analytická část (připomínkovací verze)

2. strategická část (připomínkovací verze)

3. implementační část (připomínkovací verze)

 

Výpis z usnesení VČS ze dne 22. 3. 2016

Mapa území

Kulaté stoly

Letáky

 Dotazníkové šetření:

  Zápisy z pracovních skupin: