images/na-web/pasek-MAS-domu-aktuality.jpg

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Dne 12. 4. 2018 se konal na OÚ v Rostěnicích - Zvonovicích, Rostěnicích 109 seminář v rámci projektu Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (Klimatická zeleň) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Interreg V-A Rakousko  - Česká republika. Úvod semináře byl zaměřen na seznámení s projektem, následovala prezentace výsadby zeleně v krajině s ohledem na klimatickou změnu pohledem expertů, příklady realizací klimatických výsadeb a možnosti financování zelené infrastruktury z krajských, národních a evropských dotačních programů včetně přípravy na programové období EU 2021-2027. Kapacita semnáře byla plně zaplněna. V rámci projektu jsou plánované další dva semináře, o datu konání budeme informovat dodatečně na našich webových stránkách.

Platforma rozvoje NNO

Dne 6. 4. 2018 se MAS Vyškovsko, z.s. zúčastnila mezinárodní konference "Neziskový sektor a jeho role v EU (způsoby financování), která se konala v Evropském domě v Praze. Diskutováno bylo jak je v současné době pohlíženo na neziskový sektor a jakou roli zastává v EU. Stanovisko EHSV na téma Financování organizací občanské společnosti ze strany EU prezentoval Jean-Marc ROIRANT, zpravodaj EHSV. Kredibilita neziskového sektoru v EU prezentoval Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu. Co zlepšit v dotačních zásadách pro NNO v ČR prezentoval předseda České rady a dětí a mládeže Aleš Sedláček. (Pod)financování živého umění v ČR prezentovala Yvona Kreuzmannová, Tanec Praha, Vize tance, PUPO. Více informací naleznete zde. 

Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko

Dne 15. 2. 2018 byla ze strany MAS Vyškovsko, z.s. podána žádost o podporu vedená pod názvem "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko. Tento projekt byl podán v návaznosti na hlavní výstupy končícího projektu "Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov (MAP)", realizovaného v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017. 

V rámci tohoto prvního projektu zaměřeného na oblast školství došlo k vytvoření Strategického dokumentu MAP, k vytvoření Akčního plánu na období 2018 - 2023 a k sestavení tzv. Strategického rámce. Do aktivit projektu zde bylo zapojeno 81 % škol. Více informací o projektu naleznete zde.

Pro podání žádosti o podporu v navazujícím projetku "Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko, bylo pro MAS Vyškovsko, z.s. jakožto realizátora projektu klíčové získání zpětné vazby, o  jaké aktivity je ze strany škol v Akčního plánu na období 2018 - 2023 zájem. Tyto aktivity bude možné v rámci animace nového projektu realizovat. 

Dne 26. 2. 2018 obdržela MAS interní depeši, že projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. O dalším průběhu hodnocení žádosti budeme informovat na našich webových stránkách.

Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s.

Dne 24. 9. 2017 byl MAS Vyškovskem, z.s. podán projekt vedený pod názvem Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. Projekt řeší fázi přípravných a podpůrných činností, provozních činností, animaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje PRO Vyškovsko (SCLLD) a animace škol a školských zařízení. V projektu jsou řešeny způsobilé výdaje chodu celé kanceláře a pracovního týmu, jako jsou osobní náklady pracovníků MAS, režijní výdaje, cestovné, pořízení materiálu, pořízení majetku, služeb a publicity. Fyzická realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017, předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2023.  Z důvodu průběžného čerpání finančních prostředků je projekt rozdělen celkem na 13 etap. Zprávy o realizaci projektu a žádosti o platby budou probíhat průběžně (leden/červen daného roku).

V této věci obdržela MAS Vyškovsko, z.s. dne 20. 2. 2018 interní depeši se sdělením, že Řídící orgán IROP na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR schválil žádost o dotaci.  Dle sdělení Řídícího orgánu buce Právní akt vydán zhruba do 2 měsíců od schválení projektu.

 

Projekt KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň

MAS Vyškovsko, z.s. je při Krajské síti MAS v Jihomoravském kraji zapojeno do realizace nového projektu vedený pod názvem "KLIMAGRÜN - Klimatická zeleň" v programu Interreg Rakousko - Česká republika 2014-2020, který je dalším projektem v programu Milion stromů.  Hlavím cílem je spolupráce v rozvoji zelené infrastruktury, která může pomoci adaptací našich příhraničních regionů na změnu klimatu a přispět k biologické rozmanitosti v území sužovaném erozí a sezonním suchem.

Realizace projektu Klimagrün je naplánovaná od 1. 10. 2017 do 31. 3. 2020, tj. na 2,5 roku. Schválený rozpočet projektu je 109 240 euro. Hlavním výstupem projektu je přenos knouw-how a vytváření společných postupů v adaptaci území na změnu klimatu pomocí klimatické zeleně.  Dílčí výstupy projektu jsou:  semináře, výsadbové pasporty, výsadby, sledování a výzkum. O projektu budeme více informovat na našich stránkách v záložce hlavní nabídky Projekty - Projekty spolupráce.